Ten wpis na blogu jest również dostępny w języku angielskim tutaj.

Cassandra Vogel na Vera Mayer, wafumiska kafuku-fuku wawo mwasonosono wakulongola kuchepa kwa malo yakukhalamo wabulawula mu Malawi. W związku z tym, że w Malawi nie ma już miejsca na żadne inne działania, które mogłyby się przyczynić do poprawy sytuacji w Malawi, w Malawi nie ma już miejsca na żadne inne działania, które mogłyby się przyczynić do poprawy sytuacji w Malawi, w Malawi nie ma już miejsca na żadne inne działania, które mogłyby się przyczynić do poprawy sytuacji w Malawi.

Miombo obejmuje Afrykę, Angolę i Mozambik, a także Mozambik. Mwasoka, nkhalango yaMiombo lero yikukhilira. Suzgo likulu ilo lapangiska kukhilira uku nikudumula kwa makuni kujula minda. Walimi wanandi muchigawa ichi mbachokowachoko, a także wali na minda yichoko iyo yikukwana yayi ma hekitala yawiri, iyo wakugomezga kutolapo chakurya kweniso kulerera mabanja yawo.

Kulongola ulimi wawalimi wachokowachoko kweniso nkhalango ya Miombo para tingayaniska nakumalawi © Cassandra Vogel i Vera Mayer

Kufika pasono, vwakumanyikwirathu kuti kumala kwankhalango kweniso kuwilikiza kwanthowa zakupambanan zaulimi, nthena kugwiriska ntchito mankhwala, panji kulima mbeu imoza pera munda kwambula kusazgako zinyake, ivi vikupangiska kuti tuvibungu tunyake twakduka tuleke kusangika. W tym przypadku nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to możliwe. Mwasoka, upangiri unandi waumo vinthu ivi vikukhwaskikira vikufuma ku ulimi uwo wakuchita walimi wakuluwakulu.

W związku z tym w Afryce nie ma już miejsca na jakiekolwiek zmiany. Ndipo para nkholongo yadumulika kupanga malo yakulima. Czy dziewiąta wula to coś, co nie jest w stanie się wydarzyć, czy to coś, co nie jest w stanie się wydarzyć? Kasi kuti walimi wachoko wachoko watoleko lwande vingawa vyakukhumbikira?

Pakugwiliska nthowa zaulimi wakukhazikika uwo wukuchemeka wachilengiwa.W tym przypadku jest to bardzo ważne, ponieważ nie ma możliwości, aby ktoś się tym zajął, kuyala mapekesi kuti nyata yileke kuukamo mumunda, kulimbana navibungu pakuthira munkhwala wachiboyi nakuweta tuvibungu yto tukulya tuvibungu tunyake., Chomene chomene, kupanga nthowa zakupambanapambana zachilengiwa, chifukwa zina uweme unandi kuwalimi wachokowachoko, nthena walimi kuwa nachakurya chinandi, kweni tikumanya yayi kuti kugwiliska nthowa zakupambanapambana zaulimi wachilengiwa vingawaso nauwemi kutuvibungu twakuduka

Chifukwa uli tikapanga kafukufuku wakukhwaskana na wabulawula ku Malawi?

W Malawi, w ciągu 24 dni od rozpoczęcia wojny w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi, w Malawi. Minda iya yikawa to nie jest to samo co thondo.

Dziewiąte miejsce w Malawi to Malawi, w którym nie ma nikogo, kto nie znałby się na Malawi © Cassandra Vogel i Vera Mayer.

Malawi jest w dużej mierze uzależnione od Miombo, dlatego też w tym kraju nie ma już miejsca na masowe wyjazdy, Gleby, Żywność i Zdrowe Społeczności - nawalimi wakunweka awo wakupanga ulimi wachilengiwa)> Ivi vikutipasa mwawi ukuku wakuti tiyaniske malo agho mukukhala tuvibungu munkholongo na mumnda, kupując kupangę kafukufuku wakutui tione kuti tione umo makuni yakupambanapambana yakukwaskira kasangikiro kavilengiwa.Mamunda tikasandakoso unandi wanthowa zaulimi zachilengiwa nanthowa zakuwezgera vundira mdongo, kweniso unandi wamaluwa umo ukukhwaskira kasangikiro kawabulawula. W tym przypadku jest to bardzo ważne.

? Cassandra Vogel i Vera Mayer

Tikapanga kafukufuku wa bulawula ngati vimoza vyavibungu vwakuduka ivyo tikapangira. W związku z tym, że w Afryce nie ma już miejsca na żadne zmiany, nie ma już miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany, nie ma miejsca na żadne zmiany.

Kasi tikasanga vichi?

Tikasanga kuti muminda yikawa wabulawula yakawamo yanandi yayi para tikuyaniska na mthondo. Tikaona kuti kusangika kwamabutterfly kukakorerangako naumo thondo lilili cha! Kweni unandi wawabulaula ukayandananga chomene mu malo umo muli thondo linandi. Chakukondweska chomene nchakuti tikasanga kuti unandi wabulawula wacatospilira florella. Wakasangika chomene. Mitundu ya wabulaula iyo yinavakukhumbika vinyake, nthena ayo yakuwa nanyengo yichoko, yakaonekanga yayi, panji yakusuzga kuyasanga mumunda panji muchigawa, kulongola kuti yakusuzgika para yakhala mumunda kweniso yakupilira yayi.

Catopsillia florella, mtundu wabulawula uwo tikapanga kafukufuku, wakurya vakumera mumphepete mwa munda © Cassandra Vogel i Vera Mayer

Nthowa zakachitiro za munda, tikaona kuti unandi wawabulaulaula ukasazgikirangapo para tasazgirapo mitundu mitundu yamaluwa, ndipo nthowa zaulimi wachilengiwa chomene nthowa zakupwerelera dongo vikusazgiraposo mitundu yinyake ya wabulaulaula.

Chinga'anamulo chake ni vichi?

W tym przypadku nie ma mowy o żadnych zmianach, które mogłyby się wydarzyć. W tym przypadku nie ma możliwości, aby w ogóle doszło do jakiejkolwiek zmiany, która mogłaby wpłynąć na nasze życie (w tym przypadku nie ma możliwości, aby doszło do jakiejkolwiek zmiany), Iyi ni nthowa iyo yingavwira kupwerelera wabulaula muminda yithu

Nanga wuli nkhalo yakusungilira thondo/nkholongo yikavwiranga chomene kupwerera mitundu yaku[pambanapambana, kweniso ntchito izo tikuchita zakuti nzaulimi yayi zingaovwira yayi kuwezgera chilengiwa Ndicho chifukwa tikukhumba kuti muchemeske mabungwe yakupambana kumalo ayo nkholongo/makuni yataliyatali yachali kuti wavwirane nawo nthowa zakupambanapambana zakuti chilengiwa chiwerelemo.

Autorzy chcieliby podziękować Lizzie Shumba za tłumaczenie tego wpisu na język Tumbuka.

Przeczytaj cały artykuł "Lokalne i krajobrazowe zadrzewienie oraz dywersyfikacja praktyk agroekologicznych kształtują społeczności motyli w tropikalnych krajobrazach małorolnych" w Journal of Applied Ecology.

Udostępnij to:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Lubię to:

Like Loading...

Powiązane

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać